Як дитячі потреби пов'язані з проблемами у дорослому житті?

Автор: Канигіна Олена , 08.09.2023 12:57:00 08.09.2023 12:57:00 (54 переглядів)
Як дитячі потреби пов'язані з проблемами у дорослому житті?

Недовіра, невпевненість у собі, страх самотності, співзалежні відносини - ці та інші проблеми можуть бути пов'язані з базовими потребами, які не були задоволені в дитинстві.

Як дитячі потреби пов'язані з проблемами у дорослому житті?

Недовіра, невпевненість у собі, страх самотності, співзалежні відносини - ці та інші проблеми можуть бути пов'язані з базовими потребами, які не були задоволені в дитинстві.

🔔 Потреба в безпеці

▪️Діти потребують стабільних, передбачуваних, емоційно та фізично доступних дорослих.
▪️Мир у сім'ї, розмірене та передбачуване життя

Якщо цього немає – у дорослому житті можуть бути проблеми з довірою, травма відторгнення, страх самотності. Світ здається небезпечним, тому людина боїться пізнавати його і виявлятися у ньому

🔔 Потреба у прихильності

Прихильність у дитячо-батьківських відносинах — це зв'язок, заснований на довірі та відчутті безпеки. Дитина потребує близького і теплого спілкування зі значним дорослим. Їй потрібен досвід безумовної любові, прийняття, уваги, розуміння та поваги.

☝️ Результат: діти виростають із відчуттям своєї непотрібності та хронічним почуттям самотності. Може виникнути травма залежності, сформуватися тривожний або уникаючий тип

🔔 Потреба в автономії

Дитині потрібне поле для прояву самостійності
Завдання батьків — розширювати зону відповідальності дитини порівняно з її можливостями
Наприклад, у 2 роки дитина може щось подати, у 3 – самостійно роздягнутися та одягнутися, у 4 – застелити постіль
Якщо батьки пригнічують або надмірно опікуються своїми дітьми, вони стають нерішучими, апатичними, інфантильними, бояться відповідальності і не можуть подбати про себе
Формується співзалежність з батьками та схильність до токсичних відносин. Або страх близькості – контрзалежність

🔔 Потреба в адекватних межах

Дитина повинна розуміти, що потреби є не тільки в неї, а ще й в інших людей, в тому числі батьків
І важливо поважати не лише себе, а й оточуючих. Іноді йти на компроміси, вчитися домовлятися
Також дитині потрібен порядок денний і список обов'язків. Це розвиває самоконтроль та самодисципліну
Якщо батьки жертвують собою, виховують дитину як «кумира сім'ї», згодом людина порушує чужі кордони, не поважає думки та потреби оточуючих. Вона егоїстична, може бути жорстокою, вимогливою і контролюючою, схильною до імпульсних вчинків
 

🔔 Потреба в визнанні

Від цього залежить відчуття самоцінності. Для розвитку дитини важливо чути похвалу, компліменти, подяку. І відчувати, що з її думкою рахуються, а її інтереси поважають.
Якщо ця потреба не була задоволена, у дорослому житті вона може почуватися марною, сумніватися у своїй особистісній та професійній цінності. Може розвинутись перфекціонізм, синдром самозванця.

🔔 Потреба в самовираженні

Дитині треба виявлятися. Вона повинна знати, що в житті є місце всьому: навчанню, грі, обов'язкам, відпочинку, радості, смутку... І що будь-які почуття є нормальні.
А також нормально жити і для інших, і для себе. І для навчання (роботи), і для відпочинку, захоплень, розваг.
Якщо в житті дитини дуже багато вимог, багато і добре вчитися, обмеження у відпочинку та розвагах, розвивається страх бути собою, втрата контакту зі своєю дитячою частиною.
Схильність придушувати емоції, жертвувати собою, переробляти.


Как детские потребности связаны с проблемами во взрослой жизни?

Недоверие, неуверенность в себе, страх одиночества, созависимые отношения – эти и другие проблемы могут быть связаны с базовыми потребностями, которые не были удовлетворены в детстве. ⠀

🔔 Потребность в безопасности

▪️Дети нуждаются в стабильных, предсказуемых, эмоционально и физически доступных взрослых.
▪️Мир в семье, размеренная и предполагаемая жизнь⠀

Если этого нет – во взрослой жизни могут быть проблемы с доверием, травма отторжения, страх одиночества. Мир кажется опасным, поэтому человек боится познавать его и оказываться в нем⠀

 

🔔 Потребность в приверженности

Приверженность в детско-родительских отношениях — это связь, основанная на доверии и ощущении безопасности. 
Ребенок нуждается в близком и теплом общении со значительным взрослым. Ему нужен опыт безусловной любви, принятия, внимания, понимания и уважения. ⠀

☝️ Результат: дети вырастают с ощущением своей ненужности и хроническим чувством одиночества. Может возникнуть травма зависимости, сформироваться тревожный или избегающий тип.

🔔 Потребность в автономии

Ребенку нужно поле для проявления самостоятельности
Задача родителей — расширять зону ответственности ребенка по сравнению с его возможностями 
Например, в 2 года ребенок может что-то подать, в 3 – самостоятельно раздеться и одеться, в 4 – застелить постель 
Если родители подавляют это , дети становятся нерешительными, апатичными, инфантильными, боятся ответственности и не могут позаботиться о себе. Формируется созависимость с родителями и склонность к токсическим отношениям. Или страх близости – контрзависимость

🔔 Потребность в адекватных границах

 ⠀Ребенок должен понимать, что потребности есть не только у него, но еще и у других людей, в том числе родителей. И важно уважать не только себя, но и окружающих. Иногда идти на компромиссы, учиться договариваться. Также ребенку нужен распорядок дня и список обязанностей. Это развивает самоконтроль и самодисциплину. Если родители жертвуют собой, воспитывают ребенка как «кумира семьи», впоследствии человек нарушает чужие границы, не уважает мысли и потребности окружающих. Он эгоистичен, может быть жестоким, требовательным и контролирующим, склонным к импульсным поступкам.

🔔 Потребность в признании

От этого зависит чувство самоценности. Для развития ребенка важно слышать похвалу, комплименты, благодарность. И чувствовать, что с его мнением считаются, а его интересы уважают. Если эта потребность не была удовлетворена, во взрослой жизни он может чувствовать себя напрасным, сомневаться в своей личностной и профессиональной ценности. Может развиться перфекционизм, синдром самозванца.

🔔 Потребность в самовыражении 

Ребенку нужно проявляться. Он должен знать, что в жизни есть место всему: учебе, игре, обязанностям, отдыху, радости, печали... И что любые чувства нормальные. А также нормально жить и для других, и для себя, и для обучения (работы), и для отдыха, увлечений, развлечений. Если в жизни ребенка очень много требований, много и хорошо учиться, ограничение в отдыхе и развлечениях, развивается страх быть собой, потеря контакта со своей детской частью. Жертвовать собой, перерабатывать.

Стаття вже набрала лайків

office@qui.help
© qui.help - всі права захищені